English   
The lion new material co., LTD ZhejiangICPTo prepare11013710Number A Zhejiang pinghu economic development zone XingPing 2 circuits1661Number T 086 573 85071366